BCTC

 

Báo cáo tài chính quý / năm

Năm tài chính Kỳ báo cáo BCTC công ty mẹ BCTC hợp nhất
2016 Quý IV
2016 Quý III
2016 Bán niên

2016

Quý II

2016

Quý I

2015

Cả năm

2015

Quý IV

2015

Quý III  

2015

Bán niên pdf-icon  pdf-icon 

2015

Quý II

2015

Quý I pdf-icon pdf-icon

2014

Cả năm pdf-icon  pdf-icon

2014

Quý IV pdf-icon  pdf-icon

2014

Quý III pdf-icon pdf-icon

2014

Bán niên  

2014

Quý II

2014

Quý I

2013

Cả năm  

2012

Cả năm