Đại hội đồng cổ đông thường niên
 
Năm Tài liệu Tải về

2016

Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông

Biên bản cuộc họp - Công ty CP Đầu Tư AMD Group

Adobe PDF icon
 

2015

Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông

Biên bản cuộc họp

 Adobe PDF icon

 Adobe PDF icon

2014

Phụ lục sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động năm 2014

của Công ty cổ phần đầu tư AMD GROUP

Adobe PDF icon