Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Tiến Đức

- Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc AMD

Ông Ngô Công Chính

- Ủy viên Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Quốc Trưởng

- Ủy viên Hội đồng quản trị độc lập

Bà Đàm Thị Ngân

- Ủy viên Hội đồng quản trị độc lập

Bà Đinh Đặng Thủy Anh

- Ủy viên Hội đồng quản trị

 

Ban điều hành

Ông Nguyễn Tiến Đức

- Tổng Giám đốc AMD

Ông Ngô Công Chính

- Phó Tổng Giám đốc AMD

Bà Đinh Đặng Thủy Anh

Phó Tổng Giám đốc AMD

Ông Nguyễn Ngọc Tú

Phó Tổng Giám đốc AMD 

 

Ban kiểm soát

Bà Nguyễn Thúy Nhung

- Trưởng Ban Kiểm soát

Ông Hồ Sĩ Bắc

- Ủy viên Ban Kiểm soát 

Bà Lê Thị Hoàng Anh

Ủy viên Ban Kiểm soát