Ngày 20/01/2017 Công ty CPĐT và Khoáng Sản AMD Group công bố tình hình quản trị năm 2016. ...
Ngày 10 tháng 01 năm 2017 Công ty CPĐT và Khoáng sản AMD Group nhận thông báo số: 45/TB-VSD Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán ...
Ngày 09 tháng 01 năm 2017 Công ty CPĐT và Khoáng sản AMD Group nhận giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số: 43/2014/GCNCP-VSD-2 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam. ...
Ngày 6 tháng 1 năm 2017 Công ty CPĐT và Khoáng sản AMD Group Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu ...
Ngày 4 tháng 1 năm 2017 Công ty CPĐT và Khoáng sản AMD Group Báo cáo thay đổi (điều chỉnh) phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ ...
Ngày 31 tháng 12 năm 2016 Công ty CPĐT và Khoáng sản AMD Group công bố nghị quyết số: 32/2016/NQ-HĐQT về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược để tăng vốn Điều lệ Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 ...
Ngày 30 tháng 12 năm Công ty CPĐT và Khoáng sản AMD Group Công bố Phụ lục sửa đổi điều lệ về việc thay đổi tên Công ty ...
Ngày 26 tháng 12 năm 2016 Công ty CPĐT và Khoáng sản AMDGroup nhận giấy chứng nhận số: 86/GCN-UBCK đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng và bản cáo bạch. ...
Ngày 27 tháng 12 năm 2016 Công ty CPĐT và Khoáng sản AMD Group thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng. ...
Ngày 26/12/2016 Công ty CPĐT và Khoáng sản AMD Group công bố công văn số: 279/2016/CV-AMD về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ...