Ngày 28 tháng 04 năm 2017 Công ty CPĐT và Khoáng Sản AMD Group công bố Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới về việc thay đổi vốn điều lệ Công ty. ...
Ngày 19/04/2017 Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng Sản AMD Group công bố Nghị quyết số: 07/2017/NQ-HĐQT về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ Công ty. ...
Ngày 17 tháng 04 năm 2016 Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD Group công bố công văn số: 83/CV-ĐKKD về việc đồng ý ...
Ngày 01/04/2017 Công ty CPĐT và Khoáng Sản AMD Group Công bố thay đổi người được ủy quyền cống bố thông tin. ...
Ngày 01/04/2017 Công ty CPĐT và Khoáng Sản AMD Group công bố nghị quyết số: 06/2017/NQ-HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên của Công ty năm 2017. ...
Ngày 23 tháng 03 năm 2017 Công ty CPĐT và Khoáng Sản AMD Group Công bố nghị quyết số: 05/2017/NQ-HĐQT ngày 23 tháng 03 năm 2017 về việc thông qua giới hạn bảo lãnh, tài sản đảm bảo và ủy quyền người đại diện ký các hồ sơ, văn bản với Ngân hàng Liên doanh Việt Nga. ...
Ngày 20/03/2017 Công ty CPĐT và Khoáng Sản AMD Group Công bố công văn số: 55/2017/CV-AMD ngày 20 tháng 03 năm 2017 về việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng ...
Ngày 16 tháng 03 năm 2016 Công ty CPĐT và Khoáng Sản AMD Group công bố Nghị quyết số: 04/2016/NQ-HĐQT về việc điều chỉnh nội dung về vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty. ...
Ngày 16 tháng 03 năm 2016 Công ty CPĐT và Khoáng Sản AMD Group công bố Điều lệ Công ty đã được thông qua HĐQT ...
Ngày 14 tháng 03 năm 2017 Công ty CPĐT và Khoáng Sản AMD Group công bố Nghị quyết số: 03/2017/NQ-HĐQT về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu và thông qua việc ký kết các hợp đồng với Công ty CP AMD Khoáng Sản. ...