Ngày 16 tháng 03 năm 2016 Công ty CPĐT và Khoáng Sản AMD Group công bố Nghị quyết số: 04/2016/NQ-HĐQT về việc điều chỉnh nội dung về vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty. ...
Ngày 16 tháng 03 năm 2016 Công ty CPĐT và Khoáng Sản AMD Group công bố Điều lệ Công ty đã được thông qua HĐQT ...
Ngày 14 tháng 03 năm 2017 Công ty CPĐT và Khoáng Sản AMD Group công bố Nghị quyết số: 03/2017/NQ-HĐQT về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu và thông qua việc ký kết các hợp đồng với Công ty CP AMD Khoáng Sản. ...
Ngày 10 tháng 03 năm 2016 Công ty CPĐT và Khoáng Sản AMD Group công bố báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng. ...
Ngày 09 tháng 03 năm 2017 Công ty CPĐT và Khoáng Sản AMD Group công bố Nghị số: 02/2017/NQ-HĐQT về xử lý cổ phiếu không chào bán hết và cổ phiếu lẻ phát sinh của đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ. ...
Ngày 09 tháng 03 năm 2015 Công ty CPĐT và Khoáng Sản AMD Group Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành. ...
Ngày 20/01/2017 Công ty CPĐT và Khoáng Sản AMD Group công bố tình hình quản trị năm 2016. ...
Ngày 10 tháng 01 năm 2017 Công ty CPĐT và Khoáng sản AMD Group nhận thông báo số: 45/TB-VSD Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán ...
Ngày 09 tháng 01 năm 2017 Công ty CPĐT và Khoáng sản AMD Group nhận giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số: 43/2014/GCNCP-VSD-2 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam. ...
Ngày 6 tháng 1 năm 2017 Công ty CPĐT và Khoáng sản AMD Group Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu ...