THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Mr

Nguyễn Tiến Đức

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Mr

Nguyễn Tiến Dũng

Tổng Giám đốc AMD GROUP

Mrs

Vũ Đặng Hải Yến

Ủy viên Hội đồng quản trị

Mr

Nguyễn Thiện Phú

Ủy viên Hội đồng quản trị

Mr

Lã Quý Hiển

Ủy viên Hội đồng quản trị

Mrs

Võ Thị Thùy Dương

Ủy viên Hội đồng quản trị