Ban kiểm soát

Mrs

Trần Thị Tố Dung

Trưởng ban Kiểm soát

Mrs

Nguyễn Thị Thu Thảo

Thành viên Ban Kiểm soát

Mrs

Hoàng Thị Thu Hằng

Thành viên Ban Kiểm soát