Đại hội đồng cổ đông
AMD Group công bố Hướng dẫn cổ đông quyền mua cổ phiếu AMD phát hành thêm cho Cổ đông hiện hữu, Giấy để nghị chuyển nhượng quyền mua chứng khoán, Giấy đăng ký mua cổ phiếu phát hành thêm
AMD Group công bố thông báo số: 218/TB-AMD về việc Đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu phát hành thêm của AMD
AMD Group công bố thông báo số: 216/TB-AMD về việc Đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu phát hành thêm của AMD
AMD Group công bố thông báo số: 215/TB-AMD về việc Đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu phát hành thêm của AMD
AMD Group công bố Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2017, Tờ trình, Nghị quyết
AMD Group công bố Nghị quyết và các Tờ trình, Báo cáo tại ĐHĐCĐ năm 2017
28. Phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát
27. Phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị
26. Phiếu biểu quyết
25. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016
24. Báo cáo Ban Tổng giám đốc năm 2016
23. Báo cáo của Ban kiểm soát
22. Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
21. Tờ trình chung về các vấn đề khác
20. Tờ trình thay đổi người đại diện theo pháp luật
19. Tờ trình tăng vốn điều lệ AMD Group
18. Phương án phát hành tăng vốn điều lệ
17. Tờ trình miễn nhiệm và bầu thành viên Ban kiểm soát
16. Tờ trình miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị
15. Phụ lục chi tiết tờ trình sửa đổi Điều lệ
14. Tờ trình sửa đổi điều lệ
13. Thông báo phương thức đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát
12. Mẫu sơ yếu lý lịch
11. Mẫu đơn ứng cử thành viên Ban kiểm soát
10. Mẫu đơn đề cử thành viên Ban kiểm soát
9. Mẫu đơn ứng cử thành viên Hội đồng quản trị
8. Mẫu đơn đề cử thành viên Hội đồng quản trị
7. Hướng dẫn việc bầu dồn phiếu
6. Dự thảo quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022
5. Dự thảo thể lệ biểu quyết
4. Dự thảo quy chế Đại hội
3. Giấy ủy quyền
2. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
1. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
Công bố thông tin thời gian tổ chức và hồ sơ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông Biên bản cuộc họp
Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông Biên bản cuộc họp
Phụ lục sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động năm 2014