Báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2019
Báo cáo tài chính riêng Quý 1 năm 2019
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 (đã được kiểm toán)
Báo cáo tài chính riêng năm 2018 (đã được kiểm toán)
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2018
Báo cáo tài chính riêng quý 4 năm 2018
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2018
Báo cáo tài chính riêng Quý 3 năm 2018
Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2018
Báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2018
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2018
Báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 2018
Báo cáo tài chính Quý I năm 2018 Công ty Hợp Nhất
Báo cáo tài chính Quý I năm 2018 Công ty Riêng
Báo cáo tài chính riêng năm 2017 (đã được kiểm toán)
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 (đã được kiểm toán)
Báo cáo tài chính Quý IV năm 2017 Công ty Riêng
Báo cáo tài chính Quý IV năm 2017 Công ty Hợp nhất
Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2017 Công ty Hợp nhất
Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2017 Công ty Riêng
Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2017 Công ty Hợp nhất
Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2017 Công ty Riêng
Hợp nhất quý 1 năm 2017
Công ty mẹ quý 1 năm 2017
Hợp nhất cả năm 2016
Công ty mẹ cả năm 2016
Hợp nhất quý 4 năm 2016
Công ty mẹ quý 4 năm 2016
Hợp nhất quý 3 năm 2016
Công ty mẹ quý 3 năm 2016
Hợp nhất bán niên 2016
Bán niên năm 2016
Hợp nhất quý 2 năm 2016
Công ty mẹ quý 2 năm 2016
Hợp nhất quý 1 năm 2016
Công ty mẹ quý 1 năm 2016
Hợp nhất quý 4 năm 2015
Quý IV/2015