Báo cáo tài chính
AMD Group Công bố bố báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu trong 6 tháng năm 2017. Xem online Tải về
AMD Group Công bố Nghị quyết số: 22/2017/NQ-HĐQT, số: 23/2017/NQ-HĐQT, 24/2017/NQ-HĐQT Xem online Tải về
AMD Group Công bố báo cáo thay đổi điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng Xem online Tải về
AMD Group Công bố Nghị quyết số: 21/20170NQ-HĐQT về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu Xem online Tải về
AMD Group Công bố Nghị quyết số: 19/2017/NQ-HĐQT và Nghị quyết số 20/2017/NQ-HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng Xem online Tải về
Bán niên Xem online Tải về
Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2017 Công ty Hợp nhất Xem online Tải về
Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2017 Công ty Riêng Xem online Tải về
AMD Group Công bố thông tin thay đổi người được Ủy quyền công bố thông tin Xem online Tải về
AMD Group Công bố điều lệ Công ty năm 2017 Xem online Tải về
AMD Group Công bố Nghị quyết số: 17/2017/NQ-HĐQT về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2017 Xem online Tải về
AMD Group Công bố Nghị quyết số: 15/2017/NQ-HĐQT về việc thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng theo nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2017 Xem online Tải về
AMD Group Công bố Quyết định số: 02/2017/QĐ-HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Xem online Tải về
AMD Group công bố Nghị quyết số: 14/2017/NQ-HĐQT về việc bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022 Xem online Tải về
AMD Group công bố Biên bản bầu Trưởng ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022 Xem online Tải về
AMD Group Công bố thông tin thay đổi người đại diện theo pháp luật Xem online Tải về
AMD Group công bố Nghị quyết và các Tờ trình, Báo cáo tại ĐHĐCĐ năm 2017 Xem online Tải về
AMD Group tăng vốn điều lệ, đặt mục tiêu doanh thu 1.500 tỷ đồng năm 2017 Xem online Tải về
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Xem online Tải về
28. Phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát Xem online Tải về