Báo cáo tài chính
Báo cáo thường niên năm 2017 Xem online Tải về
FLC AMD công bố Công văn số: 80/2018/CV-AMD về việc Công ty được tiến hành thăm dò khoáng sản tại xã Cao Ngọc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa Xem online Tải về
FLC AMD công bố Công văn số: 79/2018/CV-AMD về việc gia hạn thời gian họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Xem online Tải về
Công văn chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC của công ty Xem online Tải về
FLC AMD công bố Công văn số: 72/2018/CV-AMD về việc bổ nhiệm Phó tổng giám đốc kiêm kế toán trưởng Công ty cổ phần đầu tư và khoáng sản FLC AMD Xem online Tải về
Báo cáo tài chính riêng năm 2017 (đã được kiểm toán) Xem online Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 (đã được kiểm toán) Xem online Tải về
FLC AMD công bố Công văn số: 67/2018/CV-AMD về việc ký HĐ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 với Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM Xem online Tải về
FLC AMD công bố Công văn số: 63/2018/CV-AMD về việc thay đổi mẫu con dấu Công ty Xem online Tải về
FLC AMD công bố Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới Xem online Tải về
FLC AMD công bố Nghị quyết số: 04/2018/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty về tăng vốn điều lệ Xem online Tải về
FLC AMD công bố Thông báo Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty đại chúng và người có liên quan của người nội bộ - Công ty CP Quản lý Quỹ Hợp lực Xem online Tải về
FLC AMD công bố Công văn số: 46/2018/CV-AMD về việc công bố Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của Chi nhánh tại Thanh Hóa Xem online Tải về
Cả năm Xem online Tải về
FLC AMD công bố Công văn số: 37/2018/CV-AMD về viêc thay đổi nhẵn hiệu Logo của Công ty Xem online Tải về
FLC AMD công bố Công văn số: 23/2018/CV-AMD về việc Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng Xem online Tải về
Báo cáo tài chính Quý IV năm 2017 Công ty Riêng Xem online Tải về
Báo cáo tài chính Quý IV năm 2017 Công ty Hợp nhất Xem online Tải về
FLC AMD công bố Công văn số: 20/2018/CV-AMD về việc thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành Xem online Tải về
FLC AMD công bố Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc thông qua danh sách Nhà đầu tư được phân phối mua số cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết Xem online Tải về