Báo cáo tài chính
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu Xem online Tải về
Công ty CP đầu tư và khoáng sản FLC AMD công bố báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2018 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2018 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 2018 Xem online Tải về
Công ty CP đầu tư và khoáng sản FLC AMD công bố công văn số 93/2018/CV-AMD về việc chấm dứt ủy quyền cho Bà Vũ Đặng Hải Yến làm người công bố thông tin cho Công ty CP đầu tư và khoáng sản FLC AMD Xem online Tải về
FLC AMD công bố Công văn số: 92/2018/CV-AMD về việc Bà Vũ Đặng Hải Yến từ nhiệm chức vụ thành viên Hội Đồng Quản Trị của Công ty Xem online Tải về
FLC AMD công bố Công văn số: 91/2018/CV-AMD về việc nhận được Giấy phép Khai thác khoáng sản và thuê đất Xem online Tải về
FLC AMD công bố Công văn số: 89/2018/CV-AMD về việc thông qua chủ trương chuyển nhượng cổ phần tại các Công ty con Xem online Tải về
FLC AMD công bố Công văn số: 87/2018/CV-AMD thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính Quý I năm 2018 Công ty Hợp Nhất Xem online Tải về
Báo cáo tài chính Quý I năm 2018 Công ty Riêng Xem online Tải về
Báo cáo thường niên năm 2017 Xem online Tải về
FLC AMD công bố Công văn số: 80/2018/CV-AMD về việc Công ty được tiến hành thăm dò khoáng sản tại xã Cao Ngọc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa Xem online Tải về
FLC AMD công bố Công văn số: 79/2018/CV-AMD về việc gia hạn thời gian họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Xem online Tải về
Công văn chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC của công ty Xem online Tải về
FLC AMD công bố Công văn số: 72/2018/CV-AMD về việc bổ nhiệm Phó tổng giám đốc kiêm kế toán trưởng Công ty cổ phần đầu tư và khoáng sản FLC AMD Xem online Tải về
Báo cáo tài chính riêng năm 2017 (đã được kiểm toán) Xem online Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 (đã được kiểm toán) Xem online Tải về
FLC AMD công bố Công văn số: 67/2018/CV-AMD về việc ký HĐ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 với Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM Xem online Tải về
FLC AMD công bố Công văn số: 63/2018/CV-AMD về việc thay đổi mẫu con dấu Công ty Xem online Tải về