Báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2018 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính riêng quý 4 năm 2018 Xem online Tải về
Báo cáo tình hình quản trị năm 2018 của Công ty cổ phần đầu tư và khoáng sản FLC AMD Xem online Tải về
Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Xem online Tải về
Công văn gia hạn thời gian công bố BCTC của Ủy ban chứng khoán Nhà nước Xem online Tải về
Công bố báo cáo tiến độ sử dụng vốn Xem online Tải về
Công ty cổ phần đầu tư và khoáng sản FLC AMD (“Công ty”) công bố thông tin Nghị quyết số 21/2018/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Xem online Tải về
Công ty CP đầu tư và khoáng sản FLC AMD công bố Nghị quyết số 22/2018/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị công ty về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Xem online Tải về
Công ty CP đầu tư và khoáng sản FLC AMD công bố công văn số 102/2018/CV-AMD về việc bầu Ông Nguyễn Tiến Dũng làm Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị của Công ty Xem online Tải về
Công ty CP đầu tư và khoáng sản FLC AMD công bố báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2018 Xem online Tải về
Công ty cổ phần đầu tư và khoáng sản FLC AMD (“Công ty”) công bố Nghị quyết số 20/2018/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị công ty về việc thoái vốn tại Công ty cổ phần thương mại và Dịch vụ Việt Bỉ Xem online Tải về
CTCP đầu tư và khoáng sản FLC AMD công bố thông tin về việc bầu Chủ Tịch HĐQT Xem online Tải về
CBTT về quyết định hành chính thuế Xem online Tải về
CTCP đầu tư và khoáng sản FLC AMD công bố thông tin về việc thành lập công ty con Xem online Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2018 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính riêng Quý 3 năm 2018 Xem online Tải về
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty - Ông Nguyễn Tiến Dũng thông báo về việc đã hoàn thành giao dịch mua vào cổ phiếu AMD Xem online Tải về
Thành viên HĐQT Lã Quý Hiển thông báo giao dịch mua cổ phiếu AMD Xem online Tải về
Công ty CP đầu tư và khoáng sản FLC AMD thoái vốn tại Công ty cổ phần AMD Smart Xem online Tải về
Ông Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty thông báo về việc đăng ký mua 200.000 cổ phiếu AMD Xem online Tải về