Báo cáo tài chính
Công ty CP đầu tư và khoáng sản FLC AMD công bố công văn số 110/2018/CV-AMD về Nghị quyết số 18/2018/NQ-HĐQT Xem online Tải về
Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Xem online Tải về
Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Xem online Tải về
Công ty CP đầu tư và khoáng sản FLC AMD công bố công văn số 109/2018/CV-AMD về Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần đầu tư và khoáng sản FLC AMD Xem online Tải về
23. Phiếu biểu quyết Xem online Tải về
Công ty CP đầu tư và khoáng sản FLC AMD công bố công văn số 106/2018/CV-AMD về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Xem online Tải về
22. Dự thảo quy chế đại hội Xem online Tải về
21. Dự thảo quy chế bầu cử Xem online Tải về
20. Dự thảo thể lệ biểu quyết Xem online Tải về
19. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ Xem online Tải về
18. Báo cáo của HĐQT Xem online Tải về
17. Báo cáo của BKS Xem online Tải về
16. Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc Xem online Tải về
15. Tờ trình 07 v/v thay đổi trụ sở công ty Xem online Tải về
14. Tờ trình 06 về các vấn đề chung khác Xem online Tải về
13. Mẫu sơ yếu lý lịch ứng cử viên Xem online Tải về
12. Mẫu đơn ứng cử TV BKS Xem online Tải về
11. Mẫu đơn đề cử TV BKS Xem online Tải về
10. Tờ trình 05 v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung TV BKS Xem online Tải về
9. Mẫu đơn ứng cử TV HĐQT Xem online Tải về