Báo cáo tài chính
FLC AMD công bố Công văn số: 56/2018/CV-AMD về việc thay đổi mẫu con dấu Công ty Xem online Tải về
FLC AMD công bố Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới Xem online Tải về
FLC AMD công bố Nghị quyết số: 04/2018/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty về tăng vốn điều lệ Xem online Tải về
FLC AMD công bố Thông báo Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty đại chúng và người có liên quan của người nội bộ - Công ty CP Quản lý Quỹ Hợp lực Xem online Tải về
FLC AMD công bố Công văn số: 46/2018/CV-AMD về việc công bố Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của Chi nhánh tại Thanh Hóa Xem online Tải về
Cả năm Xem online Tải về
FLC AMD công bố Công văn số: 37/2018/CV-AMD về viêc thay đổi nhẵn hiệu Logo của Công ty Xem online Tải về
FLC AMD công bố Công văn số: 23/2018/CV-AMD về việc Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng Xem online Tải về
Báo cáo tài chính Quý IV năm 2017 Công ty Riêng Xem online Tải về
Báo cáo tài chính Quý IV năm 2017 Công ty Hợp nhất Xem online Tải về
FLC AMD công bố Công văn số: 20/2018/CV-AMD về việc thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành Xem online Tải về
FLC AMD công bố Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc thông qua danh sách Nhà đầu tư được phân phối mua số cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết Xem online Tải về
FLC AMD công bố Quyết định số: 01/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty CPĐT và Khoáng sản FLC AMD về việc thành lập chi nhánh Công ty tại Thanh Hóa Xem online Tải về
FLC AMD công bố thông báo số: 08/2018/TB-AMD về việc sử dụng mẫu con dấu của Công ty Xem online Tải về
FLC AMD CÔNG BỐ GIẤY CHỨNG NHẬN KINH DOANH THAY ĐỔI LẦN THỨ 18 Xem online Tải về
AMD Group nhận Công văn số: 327/VSD-ĐK của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam Xem online Tải về
AMD Group công bố Nghị quyết số: 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ thông qua việc đổi tên và thay đổi ngành nghề Kinh doanh của Công ty CPĐT và Khoáng sản AMD Group Xem online Tải về
AMD Group Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của đối tượng có liên quan của người nội bộ Công ty đại chúng - Công ty CPXD FLC Faros Xem online Tải về
AMD Group nhận Công văn số: 23260/VSD-ĐK của Trung tam lưu ký CK Việt Nam về việc điều chỉnh thời gian thực hiện quyền mua cổ phiếu - mã chứng khoán AMD Xem online Tải về
AMD Group công bố Công văn số: 01/2018/CV-AMD về việc Gia hạn thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu Xem online Tải về