Cuộc sống tại AMD

Ngày 16/03/2017
AMD Group tạo ra môi trường giao tiếp cởi mở, trung thực và thân thiện giữa các đồng nghiệp trong công ty, tạo điều kiện tốt nhất để mỗi cá nhân phát huy tiềm năng của mình.