Chăm sóc sức khỏe

Ngày 05/06/2017
Nguồn nhân lực của AMD luôn được coi là yếu tố cốt lõi và là tài sản quý giá của Công ty. Chính vì vậy, chính sách nhân sự tại đây được xây dựng với mục đích biến nguồn nhân lực trở thành một ưu thế cạnh tranh hàng đầu của Công ty.
Bên cạnh việc tuân thủ đầy đủ các quy định của Nhà nước về chế độ, chính sách đối với người lao động như Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm y tế; Bảo hiểm Thất nghiệp; Chế độ nghỉ phép; Chế độ nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe…. thì hệ thống lương, thưởng, phúc lợi, đãi ngộ cho người lao động của Công ty cũng là một trong những vấn đề được quan tâm xây dựng phù hợp với từng thời kỳ và từng giai đoạn phát triển, đảm bảo tính linh hoạt, công bằng, tương xứng mức độ cống hiến và cạnh tranh trong thị trường lao động.
 
Với quan điểm coi trọng nguồn nhân lực, AMD luôn tạo điều kiện cho người lao động có chuyên môn cao được hưởng lương tương xứng với cống hiến của họ, đồng thời tạo động lực thu hút người tài đáp ứng nguồn nhân lực bền vững của Công ty.