THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông

Nguyễn Tiến Đức

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông

Nguyễn Tiến Dũng

Tổng Giám đốc AMD GROUP

Vũ Đặng Hải Yến

Ủy viên Hội đồng quản trị

Ông

Nguyễn Thiện Phú

Ủy viên Hội đồng quản trị

Ông

Lã Quý Hiển

Ủy viên Hội đồng quản trị

Võ Thị Thùy Dương

Ủy viên Hội đồng quản trị