Thành viên ban điều hành

Ông

Nguyễn Tiến Dũng

Tổng Giám đốc AMD GROUP

Đinh Đặng Thủy Anh

Phó Tổng Giám đốc AMD GROUP

Ông

Ngô Công Chính

Phó Tổng Giám đốc AMD GROUP