Ban kiểm soát

Trần Thị Tố Dung

Trưởng ban Kiểm soát

Nguyễn Thị Thu Thảo

Thành viên Ban Kiểm soát

Hoàng Thị Thu Hằng

Thành viên Ban Kiểm soát