Ban kiểm soát

Nguyễn Thúy Nhung

Trưởng Ban Kiểm soát

Ông

Hồ Sĩ Bắc

Ủy viên Ban Kiểm soát 

Lê Thị Hoàng Anh

Ủy viên Ban Kiểm soát