VIEWMORE

Các dự án tiêu biểu của AMDI

Những dự án tiêu biểu nhất do Viện Quản lý và Phát triển châu Á thực hiện từn năm 2009